Geen producten (0)

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst 3 april 2018

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen als overeengekomen bij afname van de diensten door Gebruiker van Shoppagina.nl en is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Shoppagina.nl uitvoert ten behoeve van Gebruiker.

Partijen:

Gebruiker (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”);

ABON Adviesbureau Bouw en Onderhoud Nederland handelend onder de naam Het Schuttingmenneke gevestigd aan het Noordplein 3 te Someren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17225248  met BTW nummer NL125609395.B02 (hierna: “Verwerker”);

 

Hierna gezamenlijk te noemen de “Partijen” en afzonderlijk de “Partij”.

in aanmerking nemende dat:

 • De Verwerkersovereenkomst is gesloten in het kader van het leveren van diensten door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke ter uitvoering van de via https://www.shoppagina.nl afgenomen diensten;
 • Verwerker hierdoor (mogelijk) persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) zal verwerken, in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Verwerker hierbij aangemerkt wordt als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG;
 • Verwerkingsverantwoordelijke hierbij aangemerkt wordt als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG;
 • Verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking;
 • Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG en, tot 25 mei 2018, de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”);
 • Waar in deze Verwerkersovereenkomst gerefereerd wordt aan bepalingen uit de AVG, tot 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Wbp worden bedoeld.

 

zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het leveren van dienst(en) van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, door Verwerker afgenomen via https://www.shoppagina.nl, en welke kunnen zien op het aanbieden van de SaaS-dienst van Verwerker ten einde webshops te ontwikkelen, inclusief de hosting van de ontwikkelde webshops, en het aanbieden van domeinnaamregistratie en e-mail hosting aan Verwerkingsverantwoordelijke; en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.

1.2 De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van (potentiele) klanten die door Verwerker in het kader van de in lid 1 omschreven diensten kunnen worden verwerkt zijn:

 • contactgegevens (waaronder NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers);
 • technische gegevens (waaronder IP-adressen en browserinformatie);
 • inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden);
 • betaalgegevens (waaronder IBAN/BIC en creditcardinformatie).

 

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

2.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, binnen een redelijke termijn en op verzoek, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3 De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers.

2.4 Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de uitvoering van een Privacy Impact Assessment (hierna: ‘PIA’) wanneer Verwerker dit op grond van de AVG verplicht is. Deze ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, voor het correct uitvoeren van de PIA.

 

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is. Verwerkingsverantwoordelijke mag nadere voorwaarden verbinden aan deze toestemming.

 

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1 De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving onder controle van Verwerker.

4.2 Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart verwerker tegen alle aanspraken die hiermee verband houden.

 

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

5.2 Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke en binnen een redelijke termijn verstrekt Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke een overzicht van de door haar ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan Verwerkingsverantwoordelijke op redelijke gronden bezwaar aantekenen tegen het inschakelen van deze derden. In dat geval is het voor Verwerkingsverantwoordelijke niet langer mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Verwerker.

5.3 Verwerker zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2 Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Verwerker ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 7. Meldplicht

7.1 In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen zesendertig (36) uur infomeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerkingsverantwoordelijke is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.

7.2 De melding van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede voor zover bekend bij Verwerker, de volgende informatie:

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt;
 • het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
 • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.

 

7.3 Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.

 

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

8.2 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

 

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1 Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

9.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke Register EDP Auditor die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de afspraken in deze Verwerkersovereenkomst.

10.2 Deze audit zal ten hoogste eenmaal per jaar plaatsvinden en vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens door Verwerker, en pas nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker.

10.3 Deze audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke plaats, zonder vertrouwelijke gegevens van Verwerker of andere klanten van Verwerker te gebruiken en in te zien en zonder de werkprocessen van Verwerker onnodig te verstoren.

10.4 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. 10.5 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.6 De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt de in de Algemene Voorwaarden van Verwerker neergelegde regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1 Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door acceptatie van Verwerkingsverantwoordelijke en zal voortduren voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker.

12.2 De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen schriftelijk en met wederzijdse instemming wijzigen.

12.4 Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter te Utrecht.

13.3 Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verwerkingsverantwoordelijke.

13.4 Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

13.5 Partijen zullen elkaar de volledige medewerking verlenen deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe privacywetgeving.

Privacyverklaring

 Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

 1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten voor derden

In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Voor de hosting van de betreffende website maken wij gebruik van de volgende serviceproviders:

URL

https://www.nubuitenleven.nl

Hosting aanbieder

Shoppagina B.V.
Molensteijn 60-B
3454 PT De Meern (Utrecht)


Als een dienstverlener in de VS is gevestigd, is hij gecertificeerd onder het privacyscherm tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd. Verder zijn we met andere dienstverleners die in een land buiten de EU of de EER zijn gevestigd, overeengekomen om standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU toe te passen om passende garanties te bieden op grond van de art. 46 para. 2 lit. c AVG.
Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina's of in vormen voor de hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 1. Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG en u kunt de contactpersoon niet zonder deze informatie sturen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te verwerken.
Wij hebben serviceproviders ingeschakeld voor de technische afhandeling van uw vragen namens ons. Deze dienstverleners zijn gevestigd in de VS en zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.
Na volledige verwerking van de aanvraag worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 1. Gegevensoverdracht

Indien u goederen heeft besteld, die wij u per post toesturen, geven wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens conform de stand van de techniek art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG aan de met de levering belaste vervoerder indien dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst.
Afhankelijk van de betalingsmethode voeren sommige betalingsaanbieders zelf ook een kredietcheck uit, of geven de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. Hieronder vindt u een overzicht van deze aanbieders met wie wij samenwerken: Demopay, Demostraat 1, 1234 AB Demostad

Daarnaast is het nog mogelijk dat de geselecteerde betalingsdienstaanbieder deze gegevens zelf verzamelt als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.

 1. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven..

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u overeenkomstig art. 11.7 lid 3 Telecommunicatiewet regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-e-e-mail is opgenomen.

 1. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

 1. Cookies

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina's van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Webanalyse
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek
Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.
Voor zover informatie naar servers van Google in de VS wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier [link to: https://www.privacyshield.gov/list] bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via de volgende link door Google wordt verwerkt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

 1. Verzenden van herinneringen per e-mail
  Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG, wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen.
  De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.
 2. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven; conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen; conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
- de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
- voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG; Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Indien u kiest voor “Klarna achteraf betalen”, dan voert “Klarna” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.”


Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.


Het Schuttingmenneke

T.a.v. Wim Verhees

Noordplein 3

5711 VN  Someren

Tel: 06 28 83 93 38.

********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel. *

 

Algemene voorwaarden

 

 ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Het Schuttingmenneke , gevestigd en kantoorhoudende aan de Noordplein 3, 5711 VN te Someren. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17225248.

 

Definities

HET SCHUTTINGMENNEKE : Het Schuttingmenneke;

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan HET SCHUTTINGMENNEKE voor het plaatsen van schuttingen of het leveren van goederen;

Opdrachtnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van HET SCHUTTINGMENNEKE handelt voor een afnemer of opdrachtgever;

Afnemer natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van HET SCHUTTINGMENNEKE .

 

Overwegingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelinge of schriftelijke aanbieding, aanvraag, opdracht of overeenkomst tussen HET SCHUTTINGMENNEKE en Afnemer, Opdrachtgever of Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 2. Een Afnemer, Opdrachtgever of Opdrachtnemer wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden, als deze algemene voorwaarden uit hoofde van een eerdere overeenkomst reeds tussen hem en HET SCHUTTINGMENNEKE van toepassing zijn geweest;
 3. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen HET SCHUTTINGMENNEKE enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, dan zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk jegens HET SCHUTTINGMENNEKE ;

 

Voorwaarden

 

 1. Offertes/facturering

Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening tenzij anders is overeengekomen. Indien een 2e dan wel 3e offerte wordt uitgebracht, vervallen de eerder uitgebrachte offertes (behalve als een andere soort erfafscheiding wordt geoffreerd).

In de offerte kunnen voorwaarden worden omschreven waaraan de werkplek moet voldoen, zoals bereikbaarheid, uitgevlakt terrein, mogen werken aan beide zijden van een afscheiding e.d. Op grond van het vorenstaande is de offerteprijs berekend. Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot meerwerk (zie ook artikel 4). Wanneer HET SCHUTTINGMENNEKE niet met haar werk kan beginnen omdat aan de voorwaarden niet is voldaan, brengt zij meerkosten in rekening ad. 10% van de offerteprijs + transportkosten.

Een overeengekomen termijn voor de werkzaamheden is geen fatale termijn. Er kunnen zich feiten voordoen waaraan HET SCHUTTINGMENNEKE geen schuld heeft en een redelijke overschrijding van een termijn levert geen wanprestatie op. HET SCHUTTINGMENNEKE mag een opdracht in delen uitvoeren en per deel factureren en betaling achteraf afwachten alvorens verder te gaan. Wijzigingen in offertes/bevestigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

 1. Beëindiging overeenkomst

HET SCHUTTINGMENNEKE mag een opdracht onmiddellijk als beëindigd beschouwen:

- als op goede grond wordt gevreesd dat een opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer niet zal gaan of kunnen betalen;

- als een opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer niet voldoet aan het scheppen van werkbare voorwaarden zoals in de offerte zijn genoemd (zie ook artikel 1);

- als een opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer gedurende de opdracht ernstig de uitvoering door HET SCHUTTINGMENNEKE verhindert;

- wanneer opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer deelfacturen onbetaald laat.

Indien de overeenkomst op een van bovenstaande gronden als beëindigd wordt beschouwd, is HET SCHUTTINGMENNEKE , onverminderd haar recht op schadevergoeding, niet meer gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 1. Garantie/retentie/klachten

HET SCHUTTINGMENNEKE verplicht zich om alles te doen aan een 100% correcte uitvoering van haar werkzaamheden en leveranties.

HET SCHUTTINGMENNEKE geeft:

 - 5 jaar garantie op Douglas hout;

- 10 jaar garantie op geïmpregneerd hout;

- 15 jaar garantie op haar geleverde betonproducten;

- 25 jaar garantie op hardhout

Kleurverschillen

Op kleurverschillen kan geen garantie worden gegeven. Kleuren van hout, metaal en beton zijn immers nooit 100% identiek te maken gelet op het karakter van de materialen. Bij twijfel aan een kleur (bijvoorbeeld n.a.v. een kleurkeuze via Internet), kan opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer zekerheid verkrijgen op het bedrijf van HET SCHUTTINGMENNEKE .

Bij betonproducten kan altijd kalkbleeding optreden; hierop kunnen wij geen garantie geven (omdat dit niet te voorkomen is). Na verloop van tijd zal de kleur van de antraciet betonproducten teruglopen/lichter worden (dit valt niet onder de garantie). HET SCHUTTINGMENNEKE verkoopt speciale coating die u zelf door middel van een kwast kunt aanbrengen op de betonproducten zodat het product weer de oorspronkelijke kleur terugkrijgt.

Beton

Ondanks strikte kwaliteitsnormen en –controles van onze natuurlijke producten zand, grind, cement en water kan het zijn dat er oer meekomt met de grondstoffen in de betonmengsels en daarmee het eindproduct. Vaak uit dit zich in een bruine oerplek als roest. Het verschijnsel ‘oerplekken’ is niet te voorkomen, maar heeft echter geen invloed op de kwaliteit van onze producten.

Tussen betonplaten met enkelzijdig motief kunnen kieren zitten daar de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door HET SCHUTTINGMENNEKE geleverde producten leiden er toe dat elk recht van klachten en elke aanspraak op garantie vervalt. Het garantiebedrag beloopt nimmer meer dan wat door HET SCHUTTINGMENNEKE is geoffreerd of gefactureerd.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van betonproducten:

- Het ontstaan van grove scheuren of gaten in de materialen.

- Het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen.

- Betonrot.

 

Hout

Kromtrekken van en scheuren in het hout is inherent aan het product (valt buiten de garantie). Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen garantie op gegeven.

 

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

- Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.

- Productiefouten.

- Houtrot.

 

Klachten naar aanleiding van het plaatsen van een schutting door HET SCHUTTINGMENNEKE waar geen garantie op wordt gegeven:

- Stormschade

- Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden wordt hier geen garantie op gegeven.

 

Eigendomsvoorbehoud

HET SCHUTTINGMENNEKE blijft eigenaresse van al de door haar geleverde en/of verwerkte goederen totdat alle schulden jegens HET SCHUTTINGMENNEKE door opdrachtgever / afnemer zijn voldaan.

Klachten

Klachten na het plaatsen van een schutting door HET SCHUTTINGMENNEKE dienen schriftelijk kenbaar worden gemaakt op het goedkeuringsformulier en binnen 8 dagen na constatering en/of einde van de werkzaamheden aan HET SCHUTTINGMENNEKE worden gemeld. Na deze termijn worden geen klachten in behandeling genomen en komen opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer geen aanspraken meer toe jegens HET SCHUTTINGMENNEKE uit hoofde van die klacht. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

 1. Werkplek
 • HET SCHUTTINGMENNEKE is enkel dan in staat een product correct te plaatsen indien (niet limitatief):
 • De grond bouwrijp en vlak (waterpas) is;
 • De grond vrij van obstakels als straatwerk, funderingen, bomen, oude schuttingen wortels en puin is;
 • De waterstand niet te hoog is;
 • Er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden;
 • Er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 50 centimeter aanwezig is.
 • HET SCHUTTINGMENNEKE niet door het woonhuis, garage dan wel andere opstal dient te gaan alvorens zij in de gelegenheid wordt gesteld het product te plaatsen. indien dit wel het geval is, zijn hieraan meerkosten verbonden tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die HET SCHUTTINGMENNEKE in haar offerte aan de werkplek stelt;
 • Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die HET SCHUTTINGMENNEKE m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
 • Werkzaamheden zoals het af voeren van de vrijgekomen grond rondom de schutting, her bestraten van het bouwterrein en het aanleggen van de tuin rondom het bouwterrein, vallen niet onder de taken en dus de verantwoordelijkheden van HET SCHUTTINGMENNEKE .
 • Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan wordt, maar de overeenkomst niet als beëindigd wordt beschouwd in de zin van artikel 2, vloeit hieruit meerwerk voor HET SCHUTTINGMENNEKE voort. HET SCHUTTINGMENNEKE brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening aan opdrachtgever.
 • Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met de materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komen.
 • HET SCHUTTINGMENNEKE of haar opdrachtnemer werkt op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schetsen. Deze schetsen blijven te allen tijde eigendom van opdrachtgever en opdrachtgever staat garant voor de feitelijke- en technische juistheid van de schetsen. HET SCHUTTINGMENNEKE is in geen geval aansprakelijk voor verkeerd geplaatst werk of schade ontstaan als gevolg van een onjuiste schets. Indien vertraging of meerwerk ontstaat als gevolg van het aanleveren van een onjuiste schets, dan worden eventuele meerkosten bij opdrachtgever in rekening gebracht. Wordt geen schets aangeleverd, dan is HET SCHUTTINGMENNEKE en/of opdrachtnemer in geen enkel geval aansprakelijk voor het uitgevoerde werk.

 

 1. Erfafscheidingen
 • Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. HET SCHUTTINGMENNEKE is nimmer aansprakelijk voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Opdrachtgever dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals tijdens het plaatsen van de erfafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.
 • Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk jegens derden voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.
 • Opdrachtgever vrijwaart HET SCHUTTINGMENNEKE voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.

 

 1. Betaling/kosten bij non-betaling

Betaling door afnemers dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Na het verstrijken van deze termijn is afnemer automatisch in verzuim en is hij een boeterente verschuldigd van 1% per maand of deel daarvan tot de voldoening.

 Ten aanzien van particuliere afnemers geldt dat contant bij afhalen af fabriek en of aflevering voldaan dient te worden.

Indien er een erfscheiding geplaatst wordt door HET SCHUTTINGMENNEKE dient 80% vóór aanvang van de werkzaamheden en 20% na gereedkomen van de werkzaamheden voldaan te worden via bankoverschrijving binnen 7 dagen na plaatsing. Of 100% contant aan de bouwers op de dag van plaatsing.

Ingeval van faillissement, liquidatie van de onderneming of surseance van betaling is de schuld aan HET SCHUTTINGMENNEKE onmiddellijk opeisbaar.

Bij noodzakelijk incasso mag HET SCHUTTINGMENNEKE buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen volgens de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl.

 

 1. Aansprakelijkheid/overmacht

HET SCHUTTINGMENNEKE is voor de door haar veroorzaakte schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van haar facturen, c.q. tot het bedrag wat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

 1. Op de met u afgesproken plaats(en) voert HET SCHUTTINGMENNEKE de werkzaamheden van de offerte uit.

Wanneer HET SCHUTTINGMENNEKE graafwerk moet verrichten doet zij die geheel voor risico van de opdrachtgever, behalve in het geval dat aan HET SCHUTTINGMENNEKE schriftelijk de exacte officiële locatie van leidingen/kabels e.d. wordt opgegeven. HET SCHUTTINGMENNEKE mag aan de hand van verstrekte gegevens haar werkschema aanpassen.

 1. Wanneer schade ontstaat wegens het ontbreken van gegevens betreffende leidingen e.d., verklaart opdrachtgever zich aansprakelijk te achten voor eventuele schade en vrijwaart HET SCHUTTINGMENNEKE voor claims van derden. Uiteraard blijft HET SCHUTTINGMENNEKE aansprakelijk voor schade welke door ondeskundigheid/schuld van HET SCHUTTINGMENNEKE ontstaat. HET SCHUTTINGMENNEKE en opdrachtgever zullen eventuele geschillen voorleggen aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
 2. Stormschade en schade als gevolg van verzakking van de bodem, zijn van garantie uitgesloten.
 3. Annulering is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. In geval van annulering van de overeenkomst brengt HET SCHUTTINGMENNEKE 10% van het overeengekomen bedrag in rekening. Is geen mogelijkheid tot annulering overeengekomen, terwijl opdrachtgever wel annuleert, dan is sprake van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van opdrachtgever waarbij opdrachtgever direct in gebreke is.

 

Verdere aansprakelijkheid

Levering van goederen vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer indien:

 1. de zaak is opgehaald door afnemer.

 Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn in bijvoorbeeld de gevallen van:

- stakingen bij toeleveranciers;

- algemene vervoers- en weersproblemen;

- ziekte van personeel of directie van HET SCHUTTINGMENNEKE .

Overmacht moet –met opgave van redenen- schriftelijk door HET SCHUTTINGMENNEKE worden ingeroepen. Door de overmacht worden alle verplichtingen van HET SCHUTTINGMENNEKE opgeschort en er ontstaat wederzijds geen recht op schadevergoeding.

 

8.Geschillenregeling/toepasselijk Recht.

Elk geschil zal door beide partijen worden voorgelegd aan de rechtbank  's-Hertogenbosch. HET SCHUTTINGMENNEKE is niet verplicht en niet bereid geschillen te laten beslechten door een beroepsorganisatie of een arbitragecommissie. Op de overeenkomsten van HET SCHUTTINGMENNEKE is het Nederlandse recht van toepassing.

 9.Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Het Schuttingmenneke, Noordplein 3 5711 VN te Someren, 06 28 83 93 38, wim@nubuitenleven.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 1. Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven

de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

HET SCHUTTINGMENNEKE behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen, waarbij HET SCHUTTINGMENNEKE zich verplicht de gewijzigde Algemene Voorwaarden toe te zenden aan een ieder waarop reeds Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De wijziging gaat in op de datum die in de toezending wordt genoemd, doch uiterlijk één week na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook